top of page
  • Zdjęcie autoraPrima Job Center

Jubileuszówka - uznanie za długoletnią lojalność


Przyznanie jubileuszówki 


Czym jest jubileuszówka?


Nagroda jubileuszowa stanowi świadczenie finansowe, które pracodawca przyznaje pracownikom za osiągnięcie długotrwałego stażu zatrudnienia. Stanowi ona wyraz uznania i wdzięczności za wieloletni wkład w pracę. Przeważająco jest ona przyznawana w sektorze publicznym.


Nagroda jubileuszowa, zgodnie z nazwą, jest przyznawana pracownikom, którzy osiągnęli określony staż pracy. Zazwyczaj odnosi się to do ogólnego okresu zatrudnienia, choć może obejmować także pracę w konkretnej firmie lub branży.


W dzisiejszych czasach jubileuszówki są obligatoryjne jedynie w sektorze publicznym. Pracodawcy prywatni nie są zobowiązani do ich wprowadzania, dla nich nagroda jubileuszowa ma charakter uznaniowy, a warunki jej przyznawania i wypłacania mogą być dowolnie ustalane. W prywatnych firmach zasady te wynikają z przepisów prawa pracy, takich jak układy zbiorowe pracy, regulaminy wynagradzania czy odrębne zarządzenia, a także zapisy umowy o pracę. 


W jakich zawodach przyznawane są nagrody jubileuszowe?


Nagrody jubileuszowe są przyznawane głównie pracownikom budżetówki z długim stażem, w różnych zawodach, takich jak nauczyciele, pracownicy służby cywilnej, służby zdrowia, urzędu skarbowego, górnicy, pracownicy instytucji kultury, pocztowcy, bibliotekarze. Warto podkreślić, że także prywatne firmy mogą wprowadzić nagrody jubileuszowe, jeśli zdecydują się na takie regulacje. 


Jubileuszówka jak liczyć?


W sektorze publicznym wysokość nagrody jubileuszowej jest ustalana w odniesieniu do średniego wynagrodzenia miesięcznego pracownika i zależy od dokładnego okresu pracy. Przykładowo:


Nagroda jubileuszowa po 20 latach pracy

75% wynagrodzenia za 20 lat pracy


Nagroda jubileuszowa po 25 latach pracy

100% wynagrodzenia za 25 lat pracy


Nagroda Jubileuszowa po 30 latach pracy

150% wynagrodzenia za 30 lat pracy


Nagroda jubileuszowa po 35 latach pracy

200% wynagrodzenia za 35 lat pracy


Nagroda jubileuszowa po 40 latach pracy

300% wynagrodzenia za 40 lat pracy


Nagroda jubileuszowa po 45 latach pracy

400% wynagrodzenia za 45 lat pracy


Do stażu pracy, uprawniającego do nagrody Jubileuszowej, wlicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia. 


Kiedy należy wypłacić nagrody jubileuszowe?


Nagroda jubileuszowa powinna być wypłacona natychmiast po nabyciu przez pracownika prawa do jej otrzymania. Zazwyczaj jest przekazywana wraz z wynagrodzeniem za dany miesiąc. Prawo do nagrody jubileuszowej przysługuje w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień rozpoczęcia zatrudnienia. 


Podatek od nagrody jubileuszowej


Tak, nagroda jubileuszowa podlega opodatkowaniu jako przychód ze stosunku pracy. Jest opodatkowana według zasad obowiązujących dla wynagrodzenia za pracę, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. 


Nagroda jubileuszowa a ZUS


Jeśli nagroda jubileuszowa jest przyznawana pracownikowi nie częściej niż co 5 lat, pracodawca nie musi potrącać z niej składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku częstszych wypłat, nagroda podlega oskładkowaniu.


ZUS akceptuje zwolnienie nagrody jubileuszowej z podstawy wymiaru składek, o ile określone są zasady jej przyznawania i przysługuje ona pracownikowi nie częściej niż co 5 lat. 


Czy nagroda jubileuszowa może przepaść?


Tak, istnieje ryzyko, że nagroda jubileuszowa przepadnie. Najczęściej dzieje się to, gdy pracownik nie dostarczy pełnej dokumentacji potwierdzającej jego stażu pracy. Roszczenie o wypłatę nagrody przedawnia się po trzech latach, po których pracownik traci prawo do premii.


Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page