top of page

Polityka prywatności :

1. Informacje ogólne

     Niniejsza Polityka Prywatności to dokument, który ma na celu określenie zasad przetwarzania i ochrony
danych osobowych Użytkowników strony www.primajobcenter.eu, dobrowolnie przekazujących swoje dane, za
pomocą formularza kontaktowego, zawartego na ww. stronie www. Jednocześnie informujemy, że
odwiedzający stronę internetową www.primajobcenter.eu mogą swobodnie korzystać ze strony, zapoznawać
się z jej treściami, bez konieczności przekazywania swoich danych osobowych. Przekazywanie swoich danych
osobowych następuje całkowicie dobrowolnie i świadomie, poprzez wypełnienie pól Formularza
Kontaktowego, zaznaczenia dobrowolnych zgód, zawartych poniżej Formularza, na przetwarzanie i
przechowywanie danych osobowych. Polityka Prywatności powstała w celu zapewnienia pełnej i przejrzystej
realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

2. Administrator Państwa danych osobowych

     Administratorem Państwa danych osobowych jest Prima Job Center Dawid Kaźmierczak, z siedzibą przy ul.
P. Niedurnego 75/7, w Rudzie Śląskiej. Odbiorcami Państwa danych osobowych w celach opisanych w
punkcie: „cele przetwarzania Państwa danych osobowych” mogą być: rekruterzy analizujący Państwa Profil
kandydata, pod kątem prowadzonych rekrutacji, pracownicy obsługi projektów, osoby odpowiedzialne za
poprawne działanie infrastruktury informatycznej firmy na zasadzie umowy powierzenia oraz podmioty
przetwarzające, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora Danych na
podstawie umowy powierzenia.

3. Słownik pojęć:

Administrator - oznacza organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę decydującą o celach i środkach
przetwarzania danych osobowych.

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, odwiedzająca stronę internetową www.primajobcenter.eu

Dane osobowe - stanowią wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
żyjącej osoby fizycznej. Poszczególne informacje, które w połączeniu ze sobą mogą prowadzić do
zidentyfikowania tożsamości danej osoby, także stanowią dane osobowe.
(niekoniecznie potrzebne)

Kandydat – pełnoletnia osoba fizyczna, wyrażająca świadomie zgodę na przetwarzanie i przechowywanie
danych osobowych, wypełniająca dane formularza kontaktowego w celu wzięcia udziału w konkretnej
rekrutacji bądź chcąca być brana pod uwagę przy kolejnych rekrutacjach.

RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

4. Dane przetwarzane przez administratora i podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe w formularzu kontaktowym– dane przetwarzane na podstawie wyrażanej przez Państwa
świadomie zgody, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) RODO)

5. Cele przetwarzania danych osobowych i okres ich przechowywania

 

 • Realizacja procesów rekrutacyjnych – w tym, profilowanie Kandydatów tak, możliwe było

ich zakwalifikowanie do wzięcia udziału w poszczególnych rekrutacjach, kontaktowanie
się z Kandydatami w ramach procesów rekrutacyjnych oraz przechowywania danych
Kandydatów oraz ich profili w bazie, na potrzeby przyszłych rekrutacji. Dane Kandydatów
będą przechowywane do 6 miesięcy, od momentu wyrażenia zgody i wysłania formularza
bądź do wycofania zgody przez Kandydata na przetwarzanie danych osobowych.

 • Obsługa zapytań ofertowych - udzielenia odpowiedzi w obszarze przez Państwa wskazanym w

Formularzu kontaktowym. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez
Państwa zgody na takie przetwarzanie.


6. Prawa osób, których dane dotyczą:
 

 • prawo dostępu do treści danych, zgodnie z art. 15 RODO – prawo otrzymania

potwierdzenia czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeżeli są przetwarzane, są
Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania
następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych,
informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną
ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o
przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych
osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania
danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa oraz o
profilowaniu i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji;

 •  prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO – jeżeli uzyskają Państwo

informację o tym, że Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych
są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, mają Państwo prawo żądać ich
niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia;

 • prawo do usunięcia danych, zgodnie z art. 17 RODO, przy czym, jeżeli wyrazili Państwo

zgodę na przetwarzanie danych osobowych, żądanie usunięcia odniesie taki sam skutek
jak cofnięcie zgody;

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 RODO – mogą Państwo

zażądać zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach,
gdy:
- kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych- na okres, w którym Administrator
Danych będzie weryfikował ich prawidłowość;
- kwestionują Państwo zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez
Administratora Danych;
- Administrator Danych nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne Państwu do
ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń;
- Wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu podjęcia decyzji przez
Administratora Danych co do zasadności sprzeciwu;

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO;

 • prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO – otrzymać w ustrukturyzowanym,

powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe,
które dostarczyli Państwo Administratorowi Danych, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na
podstawie Państwa zgody, lub zażądać przesłania tych danych innemu, wskazanemu przez
Państwa administratorowi.

Wszelkie żądania odnośnie ww. wymienionych można kierować na adres e-mail info@primajobcenter.

7. Informacja o plikach cookies

 •  Serwis korzysta z plików cookies.

 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,

które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do
korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz
unikalny numer.

 •  Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies

oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

 • Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie
musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
2. realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe"

 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session

cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia
strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki
cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w
parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj

domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka
internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne
blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub
dokumentacja przeglądarki internetowej.

 • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne

na stronach internetowych Serwisu.

 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane

mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności
dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w
USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).


9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?


1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.
Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania,
bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może
uniemożliwić korzystanie ze stron www


2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której
używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:


o Edge
o Internet Explorer
o Chrome
o Safari
o Firefox
o Opera
Urządzenia mobilne:
o Android
o Safari (iOS)
o Windows Phone

bottom of page