top of page
  • Zdjęcie autoraPrima Job Center

Strefa Schengen : współpraca w ramach europejskiej strefy bez granic


mapa europy

Strefa Schengen to obszar, w którym zniesiona została kontrola graniczna na granicach wewnętrznych. Schengen jest jednym z najważniejszych osiągnięć Europejskiej społeczności, ponieważ umożliwia swobodny przepływ osób i towarów, a także współpracę w ramach zwalczania przestępczości i terroryzmu. W tym artykule dowiesz się, czym jest strefa Schengen, jakie kraje do niej należą, jakie są zasady kontroli granicznych i jakie zmiany czekają strefę Schengen w 2023 roku.


Co to jest strefa Schengen?


Strefa Schengen powstała na podstawie układu z Schengen, podpisanego w 1985 r. przez pięć państw członkowskich UE: Belgię, Francję, Luksemburg, Holandię i Niemcy. Układ zakładał stopniowe zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych i wprowadzenie wspólnej polityki wizowej dla podróżnych spoza UE. Następnie układ został uzupełniony o postanowienia dotyczące współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych, ochrony danych i Systemu informacyjnego Schengen (SIS). W 1997 r. Konwencja z Schengen została włączona do prawa unijnego i stała się częścią acquis communautaire.

Obecnie strefa Schengen obejmuje 27 państw: 23 kraje UE (Chorwacja, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy i Austria) oraz cztery państwa stowarzyszone: Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria. Niektóre państwa członkowskie UE nie należą do strefy Schengen: Bułgaria oraz Rumunia (które spełniają warunki techniczne do przystąpienia do strefy Schengen i oczekują na decyzję polityczną), Cypr (który nie spełnia jeszcze wszystkich warunków technicznych) oraz Irlandia (która zdecydowała się nie przystępować do strefy Schengen).


Jakie są zasady kontroli granicznych w strefie Schengen?


Zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych oznacza, że obywatele UE i państw stowarzyszonych mogą swobodnie podróżować po strefie Schengen bez konieczności pokazywania paszportu lub dowodu tożsamości. Jednak nadal mogą być przeprowadzane kontrole bezpieczeństwa lub policyjne na podstawie krajowego prawa lub na mocy decyzji unijnej. Ponadto każdy podróżny powinien posiadać ważny dokument podróży oraz spełniać inne wymogi prawne dotyczące pobytu lub pracy w innym państwie członkowskim.

Kontrola na granicach zewnętrznych polega na sprawdzeniu tożsamości i celu podróży osób wjeżdżających lub wyjeżdżających z terenu strefy Schengen. Kontrola ta dotyczy zarówno obywateli UE i państw stowarzyszonych, jak i obywateli krajów spoza UE. Osoby podróżujące z krajów spoza UE muszą posiadać ważny paszport oraz wizę lub inną formę zezwolenia na wjazd, jeśli jest wymagana. Osoby te mogą przebywać w strefie Schengen bez wizy maksymalnie 90 dni w ciągu 180 dni, chyba że mają prawo do dłuższego pobytu na podstawie umowy międzynarodowej lub krajowego prawa. Osoby te podlegają również sprawdzeniu w systemie informacyjnym Schengen (SIS), który zawiera dane o osobach i przedmiotach poszukiwanych, zaginionych lub objętych zakazem wjazdu.


Jakie zmiany czekają strefę Schengen w 2023 roku?


W 2023 roku planowane jest wprowadzenie nowego systemu informacyjnego o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS), który ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i zarządzania granicami w strefie Schengen. System ten będzie wymagał od obywateli krajów spoza UE, którzy są zwolnieni z obowiązku posiadania wizy, aby ubiegali się o elektroniczne zezwolenie na podróż przed przyjazdem do strefy Schengen. Zezwolenie to będzie ważne przez trzy lata lub do wygaśnięcia paszportu i będzie kosztować 7 euro. System ETIAS będzie sprawdzał dane wnioskodawców w różnych bazach danych unijnych i międzynarodowych, aby ocenić, czy nie stanowią oni zagrożenia dla bezpieczeństwa, zdrowia publicznego lub nielegalnej imigracji.

Inną zmianą, która ma nastąpić w 2023 roku, jest pełne wdrożenie europejskiego systemu informacji o podróży i zezwoleń na podróż (EES), który ma na celu ułatwić i przyspieszyć kontrole graniczne na granicach zewnętrznych strefy Schengen. System ten będzie rejestrował dane biometryczne (odciski palców i zdjęcie twarzy) oraz dane osobowe wszystkich podróżnych przekraczających granice zewnętrzne strefy Schengen, zarówno obywateli UE i państw stowarzyszonych, jak i obywateli krajów spoza UE. System EES będzie również monitorował czas pobytu osób zwolnionych z obowiązku posiadania wizy, aby zapobiec nadużyciom lub nielegalnemu pobytowi.


Podsumowanie


Strefa Schengen to obszar, który umożliwia swobodny przepływ osób i towarów bez kontroli na granicach wewnętrznych. Strefa ta obejmuje 27 państw: 23 państwa członkowskie UE oraz cztery państwa stowarzyszone. Strefa ta wymaga również wspólnej polityki wizowej i współpracy w zakresie zarządzania granicami, bezpieczeństwa wewnętrznego i walki z przestępczością. W 2023 roku planowane jest wprowadzenie nowych systemów informacyjnych, które mają na celu ułatwić i przyspieszyć kontrole graniczne oraz zwiększyć bezpieczeństwo i zarządzanie granicami.

Oto najważniejsze rzeczy, które powinieneś wiedzieć o europejskiej strefie bez granic:

  • Strefa Schengen to obszar, który umożliwia swobodny przepływ osób i towarów bez kontroli na granicach wewnętrznych.

  • Strefa ta wymaga również wspólnej polityki wizowej i współpracy w zakresie zarządzania granicami, bezpieczeństwa wewnętrznego i walki z przestępczością. W 2023 roku planowane jest wprowadzenie nowych systemów informacyjnych, które mają na celu ułatwić i przyspieszyć kontrole graniczne oraz zwiększyć bezpieczeństwo i zarządzanie granicami.

Oto najważniejsze rzeczy, które powinieneś wiedzieć o europejskiej strefie bez granic:

  • Strefa Schengen to obszar, który umożliwia swobodny przepływ osób i towarów bez kontroli na granicach wewnętrznych.

  • Strefa Schengen obejmuje 27 państw: 23 państwa członkowskie UE oraz cztery państwa stowarzyszone.

  • Strefa Schengen wymaga wspólnej polityki wizowej dla podróżnych spoza UE oraz współpracy w zakresie zarządzania granicami, bezpieczeństwa wewnętrznego i walki z przestępczością.

  • W 2023 roku planowane jest wprowadzenie systemu ETIAS, który będzie wymagał od obywateli krajów spoza UE, którzy są zwolnieni z obowiązku posiadania wizy, aby ubiegali się o elektroniczne zezwolenie na podróż przed przyjazdem do strefy Schengen.

  • W 2023 roku planowane jest również pełne wdrożenie systemu EES, który będzie rejestrował dane biometryczne i osobowe wszystkich podróżnych przekraczających granice zewnętrzne strefy Schengen.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page